درباره پرسپولیس حرفی ندارم اگر این حرف را می‌زنم به این خاطر نیست که از کسی ناراحتم. در فوتبال ما اگر کسی نخواهد در موردی حرف بزند، به این خاطر است که دلخوری دارد اما من از کسی ناراحت نیستم.

تنها تیم را میچرخاندم
باید ببینیم تا شنبه چه می‌شود و تیم را چه کسی می‌خرد؟ اما من قصد خریدن پرسپولیس را ندارم ،30 درصد تیم مال پیشکسوت‌هاست.
 پروین در پاسخ این حرف ما که "شما 10 سال تیم را در دهه 60 به تنهایی اداره کردید و اگر نبودید این تیم نمی‌ماند"جواب داد ؛کسی برایش دیگر این حرفها مهم نیست، آن دوره گذشت که تیم برای کسی منفعت نداشت و من تنها به کمک چند نفر از دوستانم تیم را می‌چرخاندم، از روزی که پول در این فوتبال آمد همه مدعی تیم شدند. اما به هر حال کل این تیم باید مال پیشکسوتها و هواداران باشد. گذشت آن روزها که تیم را به دندان می‌کشیدم، دیگر کسی به این حرفها احترام نمی‌گذارد، با ما که اینطور می‌کنند ببینید با دیگران چه می‌کنند.

شرمنده شدند
تا به حال از گذشته حرف زیاد زدم اما خیلی چیزها را در دلم نگه داشتم و روزی در موردشان حرف می‌زنم، در این فوتبال خیلی‌ها حرمت شکن شده اند، در همین سالها خیلی‌ها به من بی احترامی کردند، اما من جواب ندادم و شرمنده شان کردم.

مثل کرمانی و عاشوری
پرسپولیس از حیث بازیکن مشکل دارد، زمان ما بهترین های ایران را برای تیم می آوردیم و اگر سراغ جوانان می‌رفتیم یکی مثل کرمانی و عاشوری را می آوردیم که سالها به تیم خدمت کنند.

از اسممان بهره می‌برند
دوره مدیریت پارسال من را دیدید، از خیلی ها کارنامه ما بهتر بود اما در تشکیلات فوتبال با آن که می دانم اسم ما را برای حل مشکلات می آورند و به قولی از ما استفاده می کنند تا سر فرصت خودشان کار را در دست بگیرند اما من تا زمانی که هستم برای پرسپولیس هر کار از دستم بر آید می‌کنم.