از ظهر عطش تا شام غریبون بی قرار توام
از آتیش خیمه تا چشمایه گریون بی قرار توام
از کوزه هایی که پر از وهمو سرابه
منه عاشق منه عاشق بی قرار توام
از چشمای دلتنگی که تشنه رو به خوابه
منه عاشق منه عاشق بی قرار توام
از ظهر عطش تا شام غریبون بی قرار توام
از آتیش خیمه تا چشمایه گریون بی قرار توام
از کوزه هایی که پر از وهمو سرابه
منه عاشق بی قرار توام
از عهدو وفایی که دائم در گریزه
تا خورشیدو ماهی که مونده رویه نیزه
از دست علمداری که روی مشک نشون شد
ده روز محرم غم تاریخ جهان شد
از ظهر عطش تا شام غریبون بی قرار توام
از آتیش خیمه تا چشمایه گریون بی قرار توام
از کوزه هایی که پر از وهمو سرابه
منه عاشق بی قرار توام